En samfunnsbygger med mangfoldsperspektiv

Sist oppdatert: 09. januar 2024

Her skal videospiller være
Kompetansebedriften HRP jobber på flere plan for å sikre god håndtering av mangfold i egen virksomhet. Kompetansen til ansatte er klart den viktigste.  

Utenom det jobber bedriften målrettet og bevisst for at alle ansatte blir ivaretatt, akkurat som de er. HRP er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. I dag er de til stede på 26 ulike lokasjoner over hele Norge, og har et bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø, med 520 ansatte fra 29 ulike nasjonaliteter.

I en bedrift med over 500 medarbeidere blir det naturlig et stort mangfold med mye behov for individuell oppfølging.

 –Vi representerer en stor del av mangfoldet i norsk arbeidsliv, med måten vi og firmaet er på og hvordan vi driver, sier avdelingsleder i HRP, Nordland Nord, Jostein Andreassen.

Til daglig betjener HRP et stort antall kunder rundt omkring i Norge, og blir ofte stilt overfor situasjoner der de må håndtere alle typer mennesker og situasjoner. I HRP har de derfor i mange år jobbet målbevisst med å ta vare på og utvikle mangfoldperspektiv i bedriften.

 –Det har vi gjort uten å egentlig ha satt ord på det. Vi har en bedriftsledelse som er veldig opptatt av at de som jobber i HRP skal bli ivaretatt uansett hvem de er, uavhengig av hudfarge, kjønn eller hva slags religion du tilhører. I HRP så skal alle bli behandlet likt, og du skal bli akseptert for den du er, sier Andreassen.

Kartlegging og kursutvikling

I HRP anses det som særdeles viktig å kunne tilby faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase, og lede prosjektene gjennom alle faser. 

– Kompetanse er jo helt klart en avgjørende faktor for hvorvidt du kan jobbe i dette firmaet, så det er jo en av parameterne som må være på plass uansett hvem du er. Hvis du klarer å se hele potensialet i mangfoldet som ligger foran deg, så kan det hende du drar ut en kjempestor synergi av det, opplyser Andreassen.

HRP har gjort flere undersøkelser i eget firma, som har kartlagt og avdekket at virksomheten fortsatt har et stykke og gå når det gjelder å håndtere mangfoldet i bedriften.

– Underveis i prosjektet fant vi ut at de som jobber som ledere i selskapet er kanskje veldig flinke på mangfold, men vi mangler faste holdepunkter for hvordan vi skal arbeide med det. Så det var årsaken for at vi i 2023 har arbeidet med et prosjekt som heter Mangfoldsledelse i praksis.

Mangfoldsledelse i praksis er et kurs utarbeidet for å hjelpe mellomlederne i virksomheten å bli bedre på å håndtere mangfoldet. Kurset er rettet praktisk mot problemstillinger og utfordringer ledere kan stå ovenfor i hverdagen. Det skal hjelpe med å identifisere og definere mangfoldet, og bevisstgjøre alle på hva mangfold er egentlig er, og hvordan en jobber med det i bedriften. Målet med kurset er at samtlige mellomledere som ansetter folk i virksomheten skal ha en og samme metodikk å jobbe etter, for å bli bedre i stand til å ivareta mangfoldet som finnes i markedet.

– Kurset skal hjelpe deg å se mangfold som en mulighet og et konkurransefortrinn istedenfor et problem, sier Andreassen. Fram til nå har det vært et lite utvalg av ansatte som har testet det ut, og gitt tilbakemeldinger som har vært med på å gjøre kurset bedre. En stor utfordring i forbindelse med utarbeidelse av kurset var hvordan en kan få Nav til å spille på lag med arbeidsgiverne, forteller han.

Kurset er laget med formål om at det også skal kunne ha overføringsverdi til andre.

–Vi må alle bli bedre på offentlig og privat samarbeid fremover for å løse en del av de utfordringene vi alle står i nå. Her må det offentlige også være sitt ansvar bevisst.

Uzma Bhatti

Juridisk direktør Uzma Sadaf Bhatti.

Kvinnenettverk og ung i HRP

HRP har for tiden flere prosjekter som omhandler mangfold. Virksomheten har blant annet et eget kvinnenettverk som skal ivareta riktig kvinnelig representasjon og karrieremuligheter i selskapet.

– Kvinnenettverket jobber for å løfte frem kvinnelige ansatte, og rette fokus på problemstillinger og utfordringer, men også positive ting som omhandler kvinnelige ansatte i HRP. Og dette har fått god respons på både i styret og i ledelsen, forteller juridisk direktør Uzma Bhatti.

Nettverket skal være en arena som gjør at kvinner skal styrkes, og gjøre det lettere å få høyere stillinger i eget selskap, sørge for faglig utvikling, muliggjøre nye ideer, og gi muligheter for å få inn flere kvinnelige ansatte.

Ung i HRP, er for alle som er under 35 år gammel, og er et nettverk for å samle kompetanse blant yngre personer i bedriften, hvor målet er at yngre ansatte skal være med på å utvikle HRP.

– Der ligger det veldig mye som veldig mange kan lære noe av, sier avdelingsleder Jostein Andreassen. 

Mentorordning for innvandrere

I samarbeid med organisasjonen Sammen om en jobb, har HRP nylig startet en mentorordning der målsettingen er å hjelpe personer med innvandrerbakgrunn med å komme seg ut i jobb i Norge. Målgruppen er innvandrere med akademisk bakgrunn. Utgangspunktet for mentorordningen er at Sammen om en jobb og HRP skal koble sammen mentor og menteer med samme faglige bakgrunn, hvor de i en 6 måneders periode skal få veiledning og opplæring i hverdagen på en arbeidsplass.

– De som har henvendt seg til oss, og de som skal matches opp med den bakgrunnen som vi har i HRP er blant annet jurister, ingeniører, økonomer, i tillegg kan det kan også være annen type bakgrunn som f.eks. innenfor IT. Så det er et bredt spekter av faglig bakgrunn. Motivasjonen vår er å kunne hjelpe andre som trenger det, fordi vi har en posisjon og mulighet til det, sier Bhatti. 

Føringer for mangfolds-ledelse

NS 11. 201er en standard for mangfolds-ledelse som ivaretar mangfoldet i en bedrift, den skal hjelpe bedriften å identifisere mangfoldet og håndtere det, og gir retningslinjer for hvordan en kan arbeide med mangfold.

–Vi oppdaget jo i vårt arbeid med prosjekt at vår organisasjon for mange år siden allerede har iverksatt en god del aktiviteter og metodikker som egentlig styres etter denne standarden. Det vil si, det det har påfallende mange sammentreff. Det gjør meg ganske trygg i min konklusjon på at vi har tenkt mangfold lenge før vi begynte å snakke om det og bruke ordet mangfold, sier Andreassen.

Han anbefaler også andre virksomheter å sette seg inn i NS 1120, om kanskje ikke i detalj, for å finne ut av potensialer som ligger i mangfoldet i deres organisasjon, og for å jobbe videre med det.