Bydelen skal ha 25% ledere med mangfoldig bakgrunn innen 2025.

Sist oppdatert: 06. desember 2023

I april 2023 etablerte Bydel Grunerløkka et prosjekt som har som mål at 25% av nyansatte ledere skal ha etnisk minioritetsbakgrunn innen 2025. 

Idag har bydelen 11,6% flerkulturelle ledere. Men ingen av dem er ledere på direktør eller seksjonsnivå. Bydelen har et ønske om å skape varige strukturelle endringer som gjør dem til en mer mangfoldig og inkluderende bydel. På bakgrunn av dette har bydelen satt i gang et arbeid med mål om å øke andelen ledere for å kunne realisere potensielle gevinster som et rettferdig og inkluderende arbeidsliv, gjenspeile bydelens befolkning, tilgang på språk, kultur og nye perspektiver, omdømmebygging, og et bedre arbeidsmiljø.

Et prosjektteam ble opprettet i april 2023 som gjorde en kartlegging av rekrutteringsrutiner, og barrierer til å rekruttere og lede mangfold blant ledere. Det ble etablert et hovedmål med fire delmål, og en tiltaksplan for de to kommende årene. Prosjektet er forankret i Bydelens strategiske plan, rammeverk og mål for mangfold og inkludering 2023-2026, handlingsplan for en bydel fri for rasisme, vold og diskriminering 2021- 2024, og vil bli forankret i bydelens kommende strategiske kompetanseplanen for 2023-2024. 

En av prosjektets leveranser er å utkvittere verbalvedtak 10.16 hvor bydelsadministrasjonen legger frem en sak om hvordan bydelen over de kommende årene kan øke andelen ledere med mangfoldig bakgrunn/minoritetsbakgrunn på ulike ledernivåer. Denne saken er og en utkvittering av verbalvedtak 10.16 og 10.17 om mangfoldsrekruttering som ble vedtatt i forbindelse med vedtak av budsjett for 2023. 

Prosjektets 4 delmål

  • Systematisere rekrutteringskrutterngsprosessen 
  • Øke ledernes mangfoldskompetanse 
  • Utvikle og sette i gang et program for å motivere ansatte med mangfoldsbakgrunn til å ønske å arbeide som ledere. 
  • Øke antallet ansatte med mangfoldsbakgrunn i bydelen (med satsning på bransjer som er etnisk homogene)