Rapport om etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet

: 12. april 2024

IMDi har utviklet et rammeverk som skal brukes til å måle etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Rammeverket består av ett sett med indikatorer som gir en oversikt over ulike aspekter ved arbeidslivsintegrering blant personer med innvandrerbakgrunn. Formålet er å systematisere den kunnskapen som finnes, og å fange opp særlige utfordringer og kunnskapshull.

Indikatorene i rapporten belyser mulighetene og utfordringene som personer med innvandrerbakgrunn møter i ulike faser i arbeidslivet og skal bidra til å få en bedre oversikt over innvandreres integrering i arbeidslivet. 

Rammeverket som presenteres i rapporten; Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet -indikatorer, status og utviklingstrekk, er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering.

Hva er status? 

  • Mer mangfold, men også et mer delt arbeidsliv
  • Innvandrere møter flere barrierer for sysselsetting
  • Færre innvandrere «på toppen» av arbeidslivet
  • Store forskjeller mellom ulike grupper med innvandrerbakgrunn

Les hele rapporten her; Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet -indikatorer, status og utviklingstrekk