Arbeidsinkludering i praksis   

: 14. juni 2024

I 2011 kom Ailin til Norge fra Filippinene. Som døv og stum, uten utdanning eller arbeidserfaring fra Norge, lå alt til rette for at hun skulle bli en del av statistikken for utenforskap og mottakere av offentlige ytelser.  

Slik gikk det heldigvis ikke. Gjennom ulike arbeidsutprøvingstiltak og virkemidler fra NAV, god tilrettelegging hos arbeidsgiver og norskopplæring, har Ailin fått fast jobb som renholder i Stord kommune. 

Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede program styrke deltakernes kvalifikasjoner slik at den enkelte på sikt kan få varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpen.

Ailin har vært deltaker i Jobbsjansen hos Bømlo kommune. Tilskuddsordningen, som administreres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har som formål å bidra til økt sysselsetting blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning.

Jobbsjansen -samarbeid mellom arbeidsgiver og kommunen

  • Arbeidsgivere som tar inn deltakere på praksisplass kan søke om inkluderingstilskudd hos NAV
  • Arbeidsgivere som stiller med mentor, kan søke mentortilskudd fra NAV
  • Arbeidsgiver kan forvente god oppfølging og veiledning fra Jobbsjansen i kommunen når deltaker er i praksis. 
  • Det er avgjørende for Jobbsjansen at deltakerne får relevant arbeidserfaring gjennom utplassering på ordinære arbeidsplasser. Kommunen skal derfor opparbeide seg nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og 
    etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere.
  • Kommunen skal tilpasse kvalifiseringsløpene til behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
  • Kommunen kan søke midler hos IMDi til å gjennomføre Jobbsjansen. Les mer om Jobbsjansen her.