Tildelingskriterier

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen.

Det er avgjørende at mangfold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig.Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier, samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet.

Mangfoldsprisens tildelingskriterier

 1. Etnisk mangfold 
  1. Det er etnisk mangfold i virksomheten (små virksomheter).
  2. Det er etnisk mangfold i virksomheten fordelt på flere av virksomhetens ulike nivåer og stillingskategorier (mellomstore -og store virksomheter).
 2. Virksomheten kan vise til eksempler på god bruk av innvandrernes kompetanse. For eksempel en lav grad av overkvalifisering.
 3. Virksomheten bidrar til kvalifisering eller kompetanseheving av innvandrere, særlig de nyankomne. For eksempel bruk av praksisplasser, språkkurs, mentorprogrammer og annet.
 4. Virksomheten legger til rette for et inkluderende arbeidsmiljø.
 5. Virksomheten har satt mål knyttet til økt etnisk mangfold blant ansatte.
 6. Iverksettelse av tiltak 
  1. Virksomheten har iverksatt tiltak for å øke det etniske mangfoldet blant ansatte. Virksomheten kan vise til en positiv utvikling (små virksomheter).
  2. Virksomheten har iverksatt tiltak for å øke det etniske mangfoldet blant ansatte på flere av virksomhetens ulike nivåer og stillingskategorier. Virksomheten kan vise til en positiv utvikling (mellomstore og store virksomheter).
 7. Måloppnåelse knyttet til etnisk mangfold blir vurdert og fulgt opp systematisk (mellomstore og store bedrifter).
 8. Virksomheten har iverksatt tiltak for å heve kompetansen blant ledere innen mangfoldsledelse (mellomstore og store bedrifter).
 9. Profilering 
  1. Virksomheten har bidratt til å profilere verdien av etnisk mangfold. (små virksomheter)
  2. Virksomheten profilerer verdien av etnisk mangfold internt og eksternt (mellomstore og store virksomheter).
 10. Virksomheten kan vise til eksempler på hvordan det etniske mangfoldet bidrar til verdiskapning og/eller andre positive ringvirkninger. Herunder erfaringer der mangfold bidrar til bedre utnyttelse av ressurser, skaper nye muligheter eller økt vekst.

Nærmere forklaring av kriteriene

Ovennevnte kriterier bygger følgende vurderinger:

Kriteriene skal reflektere klart et mål om bedre bruk av innvandrernes kompetanse. Kriteriene skal reflektere et ønske om at arbeidsgivere bidrar til kvalifisering eller kompetanseheving særlig av nyankomne innvandrere. Kriteriene bør gi tilstrekkelig med slingringsmonn for juryenes valg og rangering av kandidater.

Kriteriene bør være godt tilpasset mulighetene til de små bedriftene. Enkelte av kriteriene kan stille noe større krav til mellomstore og store bedrifter enn til de små. Fokuset bør ellers være på erfaringer som øker bevisstheten om bruk av mangfoldet i arbeidslivet og på erfaringer der mangfold bidrar til bedre utnyttelse av ressurser, skaper nye muligheter eller økt verdiskaping.

Vi har valgt en tilnærming med 10 kriterier. Enkelte av kriteriene er felles for både de små og de mellomstore og store virksomhetene. Andre kriterier er delt i to, der en del er myntet på de små bedriftene. Disse er merket med teksten (små virksomheter). En annen del er rettet mot de mellomstore og store virksomhetene. Disse er merket med teksten (mellomstore og store virksomheter). Enkelte av kriteriene er bare rettet mot de mellomstore og store virksomhetene. Disse er bare merket med teksten (mellomstore og store virksomheter). Skåring på minst ett av kriteriene skal være et minimumskrav.